EMPYRIO with suport from Norway Grants

EMPYRIO SIA and Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) on March 29, 2022 signed an agreement Nr. NP-2022/16 for Norway grant support of prototype development of compact incineration system for sewage sludge utilization. Project will be implemented with support of Donorstate/international project partner Antec Biogas AS company. Under Norway grant support 47% of expences will be covered by the small grant scheme “Development of green industry innovation and ICT products”, declaring “Working together for a green, competitive and inclusive Europe”.

Project details:

https://eeagrants.lv/en/2022/02/21/prototype-development-of-compact-incineration-system-for-sewage-sludge-utilization/

SIA EMPYRIO un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2022. gada 29. martā parakstīja “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atbalsta līgumu Nr. NP-2022/16 projekta “Kompakta sadedzināšanas sistēmas prototipa izstrāde notekūdeņu dūņu utilizācijai” īstenošanai. Projekts tiks īstenots ar donorvalsts/starptautiskā projekta partnera uzņēmuma Antec Biogas AS atbalstu. Norvēģijas granta atbalsta ietvaros 47% izdevumu segs mazo grantu shēma “Zaļās nozares inovāciju un IKT produktu attīstība”, kura deklarē  “Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai”.

Sīkāka informācija par projektu:

https://eeagrants.lv/en/2022/02/21/prototype-development-of-compact-incineration-system-for-sewage-sludge-utilization/