Assembly of the pilot installation in Jurmala has begun!

Winter is coming, but it doesn’t hold us back from getting things done! We have initiated the installation of our pilot system at the wastewater treatment plant in Jurmala, Latvia. This is a crucial project for us, allowing us to test the functionality of our system in real conditions, make adjustments, and ensure it’s fully prepared for commercialization!

Throughout the first quarter, we will be diligently assembling the various components of the entire system. The strategic phase of our project involves kicking off the initial tests in April, according to our outlined plan.

Keep your fingers crossed for us and stay tuned for further updates!

Ziema tuvojas, bet tas mūs neattur no darbu veikšanas! Esam uzsākuši pilotu sistēmas uzstādīšanu Jurmalas notekūdeņu attīrīšanas iekārtā. Šis ir būtisks projekts, kas ļaus mums pārbaudīt mūsu sistēmas funkcionalitāti reālos apstākļos, veikt nepieciešamos pielāgojumus un nodrošināt, ka tā ir pilnībā sagatavota komercializācijai!

Visu pirmo ceturksni rūpīgi montēsim visu sistēmu daļu un to komponentus. Mūsu projekta stratēģiskā fāze ietver pirmo testu sākšanu aprīlī, saskaņā ar mūsu izstrādāto plānu.

Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem un turiet mums palīdzi!